Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím při objednávání předmětu koupě.

 1. VYMEZENÍ POJMŮ


Prodávajícím je ASOCIACE AQUAPONICKÝCH FAREM (AAF), spolek, se sídlem Záhumenní 113/61, Poruba, 708 00 Ostrava, Česká republika, identifikační číslo: 05451680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 15388 (dále jen „prodávající“).

Kontaktní údaje:

e-mail.: info@aaqp.eu

tel.: +420 703 681 685


Kupujícím je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku předmětu koupě prodávajícího elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.aaqp.eu (dále jen „kupující“).


Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.


Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.


Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.


Předmět koupě – předmětem koupě ve smyslu těchto VOP může být:

 • hmotný předmět koupě obsažený v nabídce prodávajícího (zejména tištěná kniha, CD nosič apod.),
 • nehmotný předmět koupě obsažený v nabídce prodávajícího (zejména digitální ekvivalent časopisu, sborníku apod.),
 • členství ve spolku AQUAPONICKÝCH FAREM (AAF), spolek (dále také jako „spolek“);
 • prodej vzdělávacích akcí.


NOZ je v těchto VOP zkratka používaná pro označení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.


 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


 1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy.
 2. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.


 1. SDĚLENÍ PRODÁVAJÍCÍHO KUPUJÍCÍMU PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY


 1. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:
 2. totožnost prodávajícího, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj
 3. označení předmětu koupě a popis jeho hlavních vlastností;
 4. cenu předmětu koupě, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků;
 5. způsob platby a způsob dodání plnění;
 6. náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány;
 7. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv;
 8. údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou;
 9. údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření;
 10. údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy, nebo u nichž lze očekávat, že by mu mohly být známy.
 11. Kupující odesláním objednávky dále potvrzuje, že ve smyslu § 1820 a následující NOZ obdržel od kupujícího před uzavřením smlouvy distančním způsobem jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:
 12. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby
 13. údaje o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována
 14. v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat
 15. v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná
 16. v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou, nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání předmětu koupě
 17. podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, lze-li ho využít, jakož i formulář na odstoupení od smlouvy
 18. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,
 19. údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
 20. jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení zanikne,
 21. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. 


 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET


 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání předmětu koupě (dále jen „uživatelský účet“).  Rovněž může kupující provádět objednávání předmětu koupě též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání předmětu koupě je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání předmětu koupě jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně VOP).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn přerušit bez náhrady přístup k uživatelskému účtu za účelem provedení nutných oprav či údržby jeho hardwarového a softwarového vybavení.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající žádným způsobem nenese odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou.
 8. Kupující se zavazuje v případě zneužití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit prodávajícímu. Po obdržení takové informace zablokuje prodávající uživatelský účet.
 9. Kupující bere na vědomí, že ve vztahu k prodávajícímu je zavázán i z úkonů provedených za použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.
 10. Kupující bere na vědomí, že v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s prodávajícím včetně těchto VOP je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy s kupujícím a omezit kupujícímu přístup k uživatelskému účtu. Zejména je prodávající oprávněn omezit přístup k uživatelskému účtu v případě, kdy kupující neoprávněně jakkoliv zasahuje do autorských práv nebo činí kroky směřující k narušení technické ochrany předmětu koupě. 


 1. OBJEDNÁVKY, UZAVŘENÍ SMLOUVY


 1. Veškerá prezentace předmětu koupě umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru, není návrhem na uzavření kupní smlouvy, a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně předmětu koupě. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP včetně podmínek reklamace, že jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných povinných údajů a náležitostí. Po zaslání objednávky obdrží kupující email s potvrzením jeho objednávky a termín dodání. Smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající nenese odpovědnost za případné chyby při přenosu dat. Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.
 3. Veškeré informace o změně stavu objednávky jsou odesílány na e-mail kupujícího, jenž je pečlivě sleduje, a jakékoliv nesrovnalosti neprodleně nahlásí prodávajícímu.
  1. Informace o předmětu koupě a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. 
  2. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. 
  3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny. 
  4. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. 
  5. Kupující je povinen provést úhradu předmětu koupě na své náklady. V případě, že kupující neprovede úhradu na své náklady, tzn. náklady na transakci budou započteny na vrub prodávajícího, bude kupujícímu vystavena dodatečná faktura na doplatek této částky. 
  6. Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím objednávky. 
  7. Potvrzení obsahu objednávky uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu objednávky, nemá právní účinky. 
  8. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 4. Hmotný předmět koupě
  1. Uzavření kupní smlouvy
   1. Kupující má možnost objednat předmět koupě formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu. Při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem, tedy elektronickou formou, kupující na webu prodávajícího učiní elektronickou objednávku tak, že po registraci své osoby označí předmět koupě na objednávkovém formuláři a doplní veškeré údaje na formuláři uvedené. Před odesláním závazné objednávky má kupující možnost do objednávky uvedené údaje zkontrolovat a případně je opravit. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto VOP, cenu za předmět koupě, náklady spojené s dodáním zboží.
   2. Řádně učiněná objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Součástí objednávky je potvrzení se strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito VOP.
   3. Kupující si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.
  2. Způsob dodání, náklady na dodání
   1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
   2. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s předmětem koupě v místě dodání.
   3. Má-li prodávající předmět koupě odeslat, odevzdá předmět koupě:
 • kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, 
 • kupujícímu (spotřebiteli), jakmile mu věc předá dopravce,


   1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
   2. Místem dodání předmětu koupě je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři či objednávce.
   3. Není-li výslovně ujednáno, jak má být předmět koupě zabalen, zabalí prodávající předmět koupě podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro ochranu věci. Stejným způsobem zabalí prodávající předmět koupě pro přepravu.
   4. Prodávající dodá předmět koupě kupujícímu v případě dodání na dobírku nejpozději do 14 dnů od potvrzení objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Při dodání doporučeně se vyžaduje platba předem. Prodávající dodá zboží kupujícímu ihned po připsání platby na účet prodávajícího. Řádnou fakturu – daňový doklad obdrží kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, nejpozději do 2 pracovních dnů od připsání částky na účet prodávajícího.
   5. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít. V případě, že bude zboží z důvodu na straně kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě dohodnuto, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným, či náhradním doručením.
   6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, že je obal zboží neporušený. V případě, že kupující zjistí závady, oznámí toto přepravci. Kupující není povinen zboží převzít, jedná-li se o poškození obalu většího rozsahu.
 1. Nehmotný předmět koupě
  1. Tato část VOP upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, která souvisejí s poskytováním a využíváním digitálního obsahu v nehmotné formě, zejména stažené z webových stránek prodávajícího.
  2. Kupujícím může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právnímu jednání, která má zřízen uživatelský účet na webových stránkách prodávajícího.
  3. Nehmotným předmětem koupě se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu nehmotného předmětu koupě prodávajícím kupujícímu pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu, případně jinou elektronickou cestou a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto VOP.
  4. Prodávající nabízí a poskytuje nehmotný předmět koupě na svých webových stránkách, které provozuje.
  5. Stahování nehmotného předmětu koupě
   1. Stažením nehmotného předmětu koupě  se rozumí úplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě za použití uživatelského účtu v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo.
   2. Kupující bere na vědomí, že čtení nehmotného předmětu koupě  je podmíněno existencí konkrétního software  a hardware. Prodávající není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením kupujícího k jeho stažení.
   3. Kupující je oprávněn při využívání předmětu koupě postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení prodávajícího, aby nebylo zasahováno do práv ostatních kupujících, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webovým stránkám prodávajícího. Nedovoleným jednáním ze strany kupujícího je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu prodávajícího. 
   4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.
  6. Uzavření smlouvy a platební podmínky
   1. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které prodávající poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto VOP kupujícímu předmět koupě, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za stažení nehmotného předmětu koupě na účet prodávajícího. Kupující je oprávněn stáhnout nehmotný předmět koupě až po připsání ceny na účet prodávajícího.
   2. Kupující zaplatí cenu za objednaný nehmotný předmětu koupě na účet prodávajícího nejpozději do 2 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena prodávajícímu. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet prodávajícího, objednávka bude prodávajícím považována za zrušenou, s čímž kupující výslovně souhlasí.
   3. Výše ceny včetně DPH vztahující se k jednotlivému nehmotnému předmětu koupě a je uvedena vždy u každého nehmotného předmětu koupě.
   4. Cena za stažení díla zahrnuje poplatek za jeho užití v závislosti na rozsahu poskytnuté licence. 
   5. V případě, kdy dojde k odstoupení od smlouvy po zaplacení ceny a před stažením zaplaceného nehmotného předmětu koupě, vrátí prodávající cenu na účet kupujícího.
 2. Členství ve spolku
  1. Členství kupujícího ve spolku a tomu odpovídající práva a povinnosti vznikají za podmínek stanovených stanovami spolku, resp. statutárním orgánem spolku.
  2. Kupující je povinen řádně plnit své platební povinnosti po celou dobu trvání členství a to až do doby jeho řádného ukončení.
  3. Výše členských příspěvků je určena spolkem v souladu se stanovami spolku.
 3. Prodej vzdělávacích akcí
  1. Informace o ceně a termínech vzdělávacích akcí
   1. Vzdělávací akcí se rozumí kurz, seminář (školení), pobytový seminář, beseda nebo přednáška. Prodávajícím a současně poskytovatelem vzdělávacích akcí je prodávající.
   2. Termíny a ceny vzdělávacích akcí včetně všech změn uveřejňuje prodávající na svých webových stránkách.
   3. Prodávající může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle svých podmínek a provozních možností, ale termín může změnit nejpozději v den uzávěrky přihlášek.
   4. Cena vzdělávací akce je pro daný turnus pevně stanovená, avšak prodávající si vyhrazuje právo měnit ji (změna DPH, kurz cizí měny apod.).
   5. Vzdělávací akce v základní ceně zahrnují:
 • výuku dle osnovy;
 • materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce);
 • pobyt a stravu (pokud je uvedeno v podmínkách pobytového semináře);
 • pravidelné telefonické a e-mailové konzultace s lektorem (s výjimkou jednodenních seminářů, besed a přednášek);
 • provedení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování);
 • vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce po úspěšném složení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování).

  1. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena dnem zaplacení objednávky.
  2. Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem přednáškových sálů, ubytování a dopravu lektora, minimální počet účastníků bude určen prodávajícím).
  3. Kupující je povinen uhradit kurzovné do 14 dnů ode dne podání objednávky, nejpozději však v den pořádání vzdělávací akce v hotovosti.
  4. Při naplnění kapacity vzdělávací akce jsou přihlášení zařazováni podle pořadí v evidenci přihlášených. Později přihlášeným je při naplnění kurzu nabídnut náhradní termín. Pokud kupující neuhradí cenu vzdělávací akce do termínu splatnosti, ztratí pořadí a v případě naplnění kapacity nemusí být přijat.
  5. Kupující, který neuhradí cenu vzdělávací akce v určeném termínu před jejím zahájením (nejpozději v den zahájení v hotovosti), nebude přijat.
  6. Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde ke zrušení vzdělávací akce, vrátí prodávající přijatou peněžní částku nejpozději do 7 dnů od dodání čísla bankovního účtu kupujícího.
  7. Řádnou fakturu – daňový doklad obdrží kupující na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání částky na účet prodávajícího.


 1. PLATBA ZA PŘEDMĚT KOUPĚ, CENA


 1. Pro platbu má kupující možnost využít následující platební způsoby.

Platba převodem na účet. Po odeslání objednávky budou kupujícímu automaticky zaslány e-mailem podklady k platbě. 

Dobírka: částku za zboží uhradí kupující v den předání řidiči přepravce 

Hotově: osobně po dohodě s prodávajícím

Bezhotovostní úhradou prostřednictvím platební karty


  1. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit cenu předmětu koupě splněna okamžikem připsání ceny předmětu koupě ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
  2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím předmětu koupě kupujícím.
  3. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání předmětu koupě zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby kupujícího.
  4. Veškeré finanční transakce budou zpracovány v CZK.


 1. ODPOVĚDNOST ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD


 1. Odpovědnost prodávajícího za jakost je stanovena zákonem. Upravují ji zejm. ust. § 2165 a násl. NOZ a dále též podpůrně (tj. není-li některá otázka přednostně upravena v rámci zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě) některá z obecnějších ust. § 2099 a násl. NOZ ohledně práv z vadného plnění. 
 2. Dle § 2161 NOZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
 3. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 4. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 5. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 6. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 7. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 9. Dle § 2165 NOZ je kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. 
 10. Ustanovení § 2165 se nepoužije
 11. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 12. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 13. u  použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 14. vyplývá-li to z povahy věci.
 15. Dle § 2169 NOZ platí, že:
 16. nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 17. právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 18. neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou  slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.“ 
 19. Kupující je oprávněn reklamovat předmět koupě
 • vyplněním on-line reklamačního formuláře – tato možnost je určena pouze pro registrované zákazníky
 • zasláním reklamace e-mailem – e-mail musí obsahovat číslo objednávky, předmět koupě, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů
 • telefonicky na tel. čísle +420 722 704 320
 • poštou -  zasláním na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP
 1. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil.
 2. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu předmětu prodeje potřebná k odbornému posouzení vady.
 3. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 4. Hmotný předmět koupě
  1. Reklamovaný předmět koupě doručí kupující prodávajícímu kompletní. Jestliže bude reklamace oprávněná, uhradí prodávající kupujícímu náklady spojené se zasláním předmětu koupě prodávajícímu (složenkou či na účet dle dohody).
  2. Záruka se nevztahuje na hmotný předmět koupě s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly, se známkami neoprávněného zásahu do předmětu koupě apod.


 1. UKONČENÍ SMLOUVY


 1. Kupující - spotřebitel (dle definice uvedené v těchto VOP), má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů.  Toto právo nemá kupující v případě dodání nehmotného předmětu koupě,  jelikož se jedná o dodání digitálního obsahu (§ 1837 písm. l) NOZ).
 2. Kupující je tímto informován, že není oprávněn odstoupit od smlouvy (dle § 1837 NOZ), jedná-li se o smlouvu:
 3. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 4. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 5. Lhůta na odstoupení od smlouvy běží
 6. v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží
 7. v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí (tj. v případě, kdy je předmět kupní smlouvy objednán jednou objednávkou, ale dodáván v několika zásilkách), ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
 8. případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 9. Kupující - spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Kupující může použít vzor prohlášení, který je nedílnou přílohou těchto VOP jako příloha č. 1.
 10. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, je povinen prodávajícímu předmět koupě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy doručit osobně nebo zaslat na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP.
 11. Vracené zboží je kupující povinen zabalit tak, aby během  přepravy nedošlo k jeho poškození.
 12. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet, složenkou, nebo v případě, že kupující zboží uhradil kartou, vrátí je prodávající na kartu kupujícího, a to nejpozději do 14-ti dnů od doručení předmětu koupě prodávajícímu.
 13. V případě, kdy je kupující – podnikatel, lze odstoupit od smlouvy, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.
 14. Vzdělávací akce
  1. Při odstoupení od smlouvy bude kupujícímu účtován následující storno poplatek:
 15. v případě zrušení účasti na vzdělávací akci kupujícím nejpozději 14 dny před začátkem vzdělávací akce nebude kupujícímu účtován storno poplatek;
 16. v případě zrušení účasti na vzdělávací akci kupujícím nejpozději 2 dny před začátkem vzdělávací akce bude kupujícímu účtován storno poplatek ve 50 % z ceny kurzu;
 17. v případě zrušení účasti na vzdělávací akci kupujícím v den konání vzdělávací akce nebo bude jeho nepřítomnost způsobená vyšší mocí (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení kurzovného;
  1. V případě on-line kurzů jsou storno podmínky následující:
 18. pokud kupující odstoupí od smlouvy po jejím uhrazení, ale ještě dříve, než mu byly zaslány přihlašovací údaje do studijní sekce, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny kurzu;
 19. Po té, co jsou kupujícímu zaslány přístupové údaje do studijní sekce, nemůže odstoupit od smlouvy a nemá nárok na vrácení kurzovného (kurz mu již byl poskytnut).
  1. Prodávající je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo doporučeným psaním) odstoupení od smlouvy. Bankovní poplatky spojené s transakcí do zahraniční jsou započteny na vrub kupujícího.


 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 1. Kupující bere na vědomí, že akceptací těchto VOP vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 2. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.
 3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.
 4. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:
 5. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterou má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Kupující má právo přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu.
 6. Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů kupujícího nemá prodávající možnost řádně zajistit poskytování služeb ve smyslu těchto VOP, bere kupující na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je prodávající oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího a registraci na webových stránkách prodávajícího.


 1. AUTORSKÁ PRÁVA – LICENCE


 1. Kupující bere na vědomí, že předmět koupě nabízený na webu prodávajícího může být dílem ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhá ochraně tohoto zákona. Kupující bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn stažený nehmotný předmět koupě užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci vymezené vždy konkrétně u každého stahovaného nehmotného předmět koupě. Kupující zejména není oprávněn užívat nehmotný předmět koupě jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí ji dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. Prodávající uděluje licenci bez územního omezení, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. 
 2. Kupující dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu prodávajícího jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.
 3. Kupující bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.
 4. Kupující se zavazuje, že nebude poskytovat své přihlašovací údaje a studijní materiály třetí straně. Všechny vzdělávací akce včetně studijních materiálů jsou majetkem prodávajícího, jejich šíření se trestá. Použití osobních přihlašovacích údajů je monitorováno.
 5. V případě porušení výše uvedených podmínek, bude kupujícímu okamžitě zamezen přístup do studijní sekce bez nároku na vrácení jakékoli části kurzovného a uhradí pokutu ve výši 10 000 Kč. Pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy byl kupující vyzván prodávajícím k vysvětlení vzniklé situace.


 1. ROZHODÉ PRÁVO, VOLBA PRÁVA


 1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit právem České republiky.
 2. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 3. Ujednání tohoto oddílu se uplatní pouze tehdy, jestliže ve smluvním vztahu mezi prodávajícím a kupujícím je dán mezinárodní prvek.


 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


 1. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 2. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 3. Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění VOP uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.
 4. Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.
 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 6. Kupující souhlasí s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady spojené s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, tj. např. náklady na internetové připojení, si nese kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

Příloha č. 1


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát:


ASOCIACE AQUAPONICKÝCH FAREM (AAF), spolek,
Záhumenní 113/61, Poruba, 708 00 Ostrava
identifikační číslo: 05451680

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

01. Obchodní podmínky

Mám zájem o newsletter

AQP FOOD SYSTEM
Aquaponic Development Association-Georgia
CzechUps
Farma Raječek
Farmia food
FUTURE FARMING
Go Aquaponik
Hunger Fighters
Mendelova Univerzita v Brně
Společnost mladých afrárníků
The Venus Project
VŠB-TUO
Vysoká Škola Chemicko-technologická

© ARSYLINE 2024 Marketing by Monolo.eu

Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík